Δημόσιο

Βιολόγοι στον δήμο Θέρμης

Απαιτείται καλή γνώση αγγλικών

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής ενός συμβασιούχου από το Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Θέρμη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 22 Ιανουαρίου 2018.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Δείτε αναλυτικά την ειδικότητα που ζητείται, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.