Προγράμματα Εργασίας

€534: Ποιοι οι δικαιούχοι ,πότε θα καταβληθεί

Όσα πρέπει να ξέρετε

Παράταση στην αναστολή συμβάσεων εργασίας έχουν 4 κλάδοι για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.
01/06/2020 | 14:00

Παράταση στην αναστολή συμβάσεων εργασίας έχουν 4 κλάδοι για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

Πρόκειται για τους κλάδους:

  • Τουρισμού
  • Μεταφορών
  • Πολιτισμού- αθλητισμού
  • Εστίασης

Οι επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων έχουν τη δυνατότητα παράτασης αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων τους με ανώτατο όριο 30 ημέρες και όχι πέραν τις 31 Ιουλίου 2020.

Εργαζόμενοι

Παράλληλα, από τις 22/5/2020 και έως την 1/6/2020 οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις (αρχικές και ορθές επαναλήψεις):

α. Εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή κατά το μήνα Μάιο και μόνο γι αυτούς που επιθυμούν να αλλάξουν τα στοιχεία ΙΒΑΝ ή / και τα στοιχεία του μισθώματος κύριας κατοικίας (άρθρο 4 του υποκεφαλαίου Α.1. της αριθμ. οικ.17788/346/8.5.2020 ΚΥΑ).

β. Εργαζόμενοι, για τους οποίους υποβάλλονται για πρώτη φορά υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους από επιχειρήσεις - εργοδότες των περιπτώσεων 2.α. και 2.β. της παρούσας (αναδρομικές αλλαγές ΚΑΔ και ΚΑΔ 86.10).

γ. Εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή, και δεν υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

δ. Εργαζόμενοι, για τους οποίους, ενώ έχουν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, δεν κατέστη δυνατή η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό καθόσον αυτός απορρίφθηκε από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ), συνεπώς θα μπορέσουν να δηλώσουν νέο τραπεζικό λογαριασμό.

Η καταβολή των 534 ευρώ για τον μήνα Μάιο θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 10 Ιουνίου του 2020.