Προγράμματα Εργασίας

Πρόγραμμα: 8.250 θέσεις εργασίας για εργαζομένους και ανέργους του ΟΑΕΔ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων - Ποιοι συμμετέχουν, επιδότηση

Ευκαιρία για να κατοχυρώσουν 685 ευρώ έχουν 8.250 άνεργοι και εργαζόμενοι, με προγράμματα κατάρτισης που προσφέρει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Οι καταρτιζόμενοι θα εργαστούν στα εξής προγράμματα:

  • Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας (7.000 θέσεις - 600 ευρώ)
  • Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics (1.250 θέσεις - 85 ευρώ)

Οι πράξεις αφορούν σε υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και στην υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης (συνολικής διάρκειας έως 120 ωρών) σε επιλεγμένες ειδικότητες και την Πιστοποίηση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 8.250 εργαζόμενους, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των €5,00/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επιπλέον, αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Ολόκληρα τα προγράμματα

(προθεσμία: έως Παρασκευή 20 Οκτωβρίου) Δράση1

(προθεσμία: έως Παρασκευή 4 Οκτωβρίου) Δράση 2