Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Επίδομα €360/μήνα σε ανέργους - Οι δικαιούχοι (ΟΔΗΓΟΣ)

Πώς καταβάλλεται - Αναλυτικά τα «βήματα» για την ενίσχυση

Ολόκληρη η απόφαση (pdf)

Με απόφαση που υπογράφηκε από το υπ. Εργασίας, δίνεται για πρώτη φορά δυνατότητα λήψης βοηθήματος ανεργίας, ύψους 360 ευρώ, σε αυτοαπασχολούμενους (δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς) του τέως ΕΤΑΑ.

Δικαιούχοι:

 • Το βοήθημα ανεργίας ύψους 360 ευρώ μηνιαίως θα χορηγηθεί για χρονικό διάστημα 3 έως 9 μηνών σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους οι οποίοι κατέβαλαν εισφορά στο ταμείο του ΕΤΑΑ από το 2011
 • Καταβάλλεται σε ασφαλισμένους που υπάγονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31/12/2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ
 • Θα καταβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μετά από έλεγχο των προϋποθέσεων και των κριτηρίων

Διάρκεια καταβολής:

Η ενίσχυση καθορίζεται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου και συγκεκριμένα:

 • Για χρόνο ασφάλισης 3 έως και 4  έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για 3 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης 5 έως και 6 έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για 4 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης 7 έως και 8 έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 5 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης 9 έως και 10 έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 6 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης 11 έως και 12 έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 7 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης 13 έως και 14 έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 8 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης που υπερβαίνει τα 14 έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 9 μήνες

Δικαιολογητικά

Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με την οποία πιστοποιείται:

 • Η ημερομηνία της τυχόν διακοπής της ασφάλισης
 • Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ) βάσει του οποίου αιτείται ο ασφαλισμένος να λάβει το βοήθημα 
 • Ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ
 • Η μη ύπαρξη οφειλής προς τον ΕΦΚΑ (πρώην Τομείς του ΕΤΑΑ) ή σε περίπτωση οφειλής η υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι τηρούνται
 • Εκκαθαριστικά σημειώματα των 2 τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το εισόδημα
 • Σε περίπτωση που απαιτείται, δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων ΦΠΑ για τον έλεγχο της μη ύπαρξης εισοδήματος από επαγγελματική δραστηριότητα κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄, 75) του δικαιούχου εξαιτίας διακοπής εργασιών, ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε ΔΟΥ 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά την απόφαση