Προγράμματα Εργασίας

Πυροπροστασία: Όλα τα βήματα μέχρι τον διορισμό

Τι πρέπει να κάνουν επιτυχόντες και επιλαχόντες

Τουλάχιστον πέντε δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουν οι επιτυχόντες

Συγκεκριμένα βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οι 5.066 επιτυχόντες του προγράμματος πυροπροστασίας του ΟΑΕΔ μέχρι τον διορισμό.

Σημειώστε:

  • Έως τις 27 Ιουνίου οι επιτυχόντες ειδοποιούνται από τα γραφεία του ΟΑΕΔ. Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην αίτηση
  • Οι επιτυχόντες παραλαμβάνουν συστασικό σημείωμα που απευθύνεται στον φορέα
  • Οι φορείς προβαίνουν σε αναγγελία τοποθέτησης με βάση τον πίνακα του ΟΑΕΔ
  • Οι επιτυχόντες πρέπει να διατηρούν σε ισχύ το δελτίο ανεργίας μέχρι την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αναγγελίας της τοποθέτησης από τον φορέα
  • Συμπλήρωση από τον ωφελούμενο έντυπο δεδομένων που χορηγεί (Microdata)
  • Οι υποψήφιοι προσκομίζουν στον φορέα όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προκήρυξη, Μεταξύ αυτών: ταυτότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Μητρώο ΕΦΚΑ, IBAN
  • Έκδοση διοικητικής πράξης τοποθέτησης του επιτυχόντα  

Τι γίνεται με τους επιλαχόντες

  • Σε περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου, τη θέση του καλύπτει ο πρώτος στην σειρά από τον οριστικό πίνακα επιλαχώντων
  • Οι επιλαχόντες θα εργαστούν για το υπολειμόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη 200 ημερών ασφάλισης
  • Σημαντικό: Το ΑΣΕΠ δύναται να διενεργήσει έλεγχο, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, και να αλλάξει τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων. Για τυχόν διαφορές μεταξύ επιτυχόντων και φορεών αρμόδιο όργανο για να τις επιλύσει είναι το ΑΣΕΠ