Προγράμματα Εργασίας

Επιστροφές, τώρα, σε 85.000 δανειολήπτες (PDF)

Ποιοί και πώς ωφελούνται

Επιστροφές, στη μορφή επιβράβευσης συνέπειας, αποφάσισε να παραχωρήσει σε 85.000 δανειολήπτες το Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας πολιτικής ρυθµίσεων δανείων στεγαστικού τοµέα, το Ταμείο ενηµερώνει ότι έχει ξεκινήσει ήδη η σταδιακή καταβολή σε περίπου 85.000 συνεπείς δανειολήπτες - υπόχρεους πάσης φύσεως δανείων στεγαστικού τοµέα του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού για το β΄ εξάµηνο του 2017.

Σημειώστε:

  • Το µέτρο προβλέπει την επιστροφή τόκων λόγω µείωσης του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων των συνεπών δανειοληπτών του Ταµείου σε ποσοστό 1% µεσοσταθµικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών σε ετήσια βάση
  • Θα επαναλαµβάνεται ανά εξάµηνο στο µέτρο της επιβράβευσης έχουν ενταχθεί, από το προηγούµενο ήδη εξάµηνο, και οι συνεπείς δανειολήπτες τιτλοποιηµένων δανείων 
  • Οι δανειολήπτες του Ταµείου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισµό του «συνεπούς δανειολήπτη», καλούνται να προβούν στη γνωστοποίηση του IBAN τους µέσω του συνδέσµου «eServices/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» της ιστοσελίδας του Ταµείου

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση