Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: Νέες χορηγίες σε γεωπόνους

Ολόκληρη η προκήρυξη

08/09/2019 | 06:00

Σε γεωπόνους απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο με εξής δικαιολογητικά έως 16 Σεπτεμβρίου:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.