Υποτροφίες & Πρακτική

ΕΙΕ: Υποτροφίες για χημικούς, χημικούς μηχανικούς

Προσόντα, πιστοποιητικά, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας χορηγεί υποτροφίες σε χημικούς και χημικούς μηχανικούς.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά έως 6 Ιουνίου.

Σημειώστε τα βασικά πιστοποιητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.