Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες από το Παν/μιο Πειραιώς

Απαραίτητα προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να χορηγήσει μία ανταποδοτική υποτροφία.

Τίτλος Έργου: «Trajectory Planning for Conflict-free Trajectories: A Multi Agent Reinforcement Learning Approach (MARL4TP)»

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Δίπλωμα ή Πτυχίο ΠΕ Σχολών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών ή Ψηφιακών Συστημάτων (βαθμός πτυχίου άνω του 7)
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με μαθήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων μεγάλης κλίμακας
  • Διπλωματική εργασία σε αντικείμενο συναφές με την θέση
  • Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικών

Προθεσμία: έως Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

- κος Ιωάννη Ψαρράς-Τασιόπουλος

Τηλέφωνο: 2104142621 (ώρες 10:00-17:00)

- κος Γεώργιος Βούρος

Ε-mail: [email protected]