Υποτροφίες & Πρακτική

7 υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες και ολόκληρες οι προκηρύξεις

[2 Διδακτορικές και 2 Μεταδιδακτορικές υποτροφίες]
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτρη Μελά, καθηγητή Τμήματος Φυσικής, προκηρύσσει δύο υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων και δύο υποτροφίες διδακτόρων.

Απαιτούμενα Προσόντα (Α): 

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση στην Φυσική Περιβάλλοντος
 3. Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση σε θέματα Φυσικής Περιβάλλοντος
 4. Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία δύο ετών στον υπολογισμό ανθρωπογενών εκπομπών
 5. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)

Απαιτούμενα Προσόντα (Β): 

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος
 • Υποψήφιος διδάκτορας στη Φυσική Περιβάλλοντος
 • Πιστοποιημένη γνώση στις γλώσσες ανάλυσης δεδομένων και προγραμματισμού matlab και fortran
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)

Απαιτούμενα Προσόντα (Γ):

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος
 3. Υποψήφιος διδάκτορας στην Περιβαλλοντική Πληροφορική
 4. Γνώση στην μοντελοποίηση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος με χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης
 5. Γνώση στα υπολογιστικά περιβάλλοντα Matlab & Weka
 6. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)

Απαιτούμενα Προσόντα (Δ):

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας
 • Διδακτορικό δίπλωμα 
 • Επαγγελματική εμπειρία δύο ετών στη χρήση ατμοσφαιρικών μοντέλων.
 • Πιστοποιημένη γνώση σε Python και Fortran
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)

Ολόκληρη η προκήρυξη: 2didaktorika2metadidaktorika_0.pdf

[3 Διδακτορικές υποτροφίες]
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας», με επιστημονική υπεύθυνη την κα. Γκίκα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας προκηρύσσει τρεις υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων.

Απαιτούμενα Προσόντα (Α): 

 1. Πτυχίο Χημείας και Φαρμακευτικής
 2. Υποψήφιος διδάκτορας στη Φαρμακευτική
 3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
 4. Ερευνητική εμπειρία 36 μηνών σε in vitro δοκιμασίες και στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών ανάλυσης
 5. Τρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
 6. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας φοίτησης στη Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων
 7. Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού μοντελλοποίησης

Απαιτούμενα Προσόντα (Β): 

 • Πτυχίο Χημείας
 • Υποψήφιος διδάκτορας στη Φαρμακευτική
 •  Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
 • Ερευνητική εμπειρία 36 μηνών σχετική με την ταυτοποίηση και τον έλεγχο δειγμάτων 
 • Δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων
 • Γνώση λογισμικών πρόβλεψης των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων

Απαιτούμενα Προσόντα (Γ):

 1. Πτυχίο Βιοχημικού-Βιοτεχνολόγου
 2. Υποψήφιος διδάκτορας στη Φαρμακευτική
 3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
 4. Εμπειρία 12 μηνών σε Νανοτεχνολογία, νανοεπιστήμες, κλινικές εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής
 5. Μια δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
 6. Γνώση λογισμικών πρόβλεψης φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων
 7. Γνώση λογισμικών πρόβλεψης φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων

Ολόκληρη η προκήρυξη: 3didaktorika.pdf

Αίτηση: a18a0e02-db27-463d-8123-15320edcc627.doc

Προθεσμία: έως Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

*Η προθεσμία ισχύει για όλα τα παραπάνω θέματα.