Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρει μία ανταποδοτική υποτροφία.

Τίτλος Έργου: «Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων»

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου
  2. Εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας σε πληροφοριακά συστήματα & επιστήμη δεδομένων

Δικαιολογητικά: 

  • Πρόταση σύναψης σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Υπεύθυνη δήλωση
  • Αποδεικτικά προσόντων
  • Αποδεικτικά εμπειρίας

Προθεσμία: έως Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: 1.7yzh469v7x-mdm.pdf

Πληροφορίες: 

-κος Θεόδωρος Κοντός

Ε-mail: [email protected]

-κα Ευαγγελία Βασίλαρου

Ε-mail: [email protected]