Υποτροφίες & Πρακτική

3 υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Προσόντα, δικαιολογητικά, διάρκεια, προθεσμίες, ολόκληρες οι προκηρύξεις

Έργο:«Ανάπτυξη εφαρμογής για τη μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών : Έξυπνα εργαλεία για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ακουόντων και κωφών συνομιλητών (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ)» (1 υποτροφία)

Απαραίτητα Προσόντα:

 1. Πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση Γλωσσολογίας
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Γλωσσολογία
 3. Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία πάνω στη Νοηματική Γλώσσα
 4. Πτυχίο επάρκειας νοηματικής γλώσσας

Δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Διαβιβαστικό Πρότασης
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλοι σπουδών
 • Βεβαίωση γραμματείας για την εγγραφή ως Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Πτυχία ή βεβαιώσεις για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Βεβαιώσεις για την απόδειξη του επιπέδου γνώσης της νοηματικής γλώσσας
 • Βεβαίωση για παρακολούθηση συνέδριου-σεμιναρίου με αντικείμενο τη Νοηματική γλώσσα
 • Βεβαίωση για τη διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου

Αµοιβή υποτρόφου: 1.520€

∆ιάρκεια: 2 µήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Προθεσμία: έως Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: 80463_iciii469i7i-iyii.pdf

Πληροφορίες: 

-Καθηγητής Δημήτριος Παπαζαχαρίου 

Τηλέφωνο: 2610-969316

Ε-mail: [email protected]

Έργο: «ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ KAI ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (2 υποτροφίες)
 
Απαραίτητα Προσόντα: 

 1. Διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών
 2. Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής 
 3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδριών σε θέματα
 4. Τεχνολογιών Υποστήριξης Συνεργασίας
 5. Ερευνητική εμπειρία (σε μεταδιδακτορικό επίπεδο) σε ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Συνεργασίας σε αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα / ερευνητικά κέντρα 

Δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Διαβιβαστικό πρότασης
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλοι σπουδών
 • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας 

Αµοιβή υποτρόφου: 6.300 €

∆ιάρκεια: 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Προθεσμία: έως Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη: 80532_9655469i7i-ipsiips.pdf

Πληροφορίες: 

-Καθηγητής Καρακαπιλίδης

Τηλέφωνο: 2610-997906

Ε-mail: [email protected]