Δημόσιο

ΑΣΕΠ 2Κ2018: Οριστικά αποτελέσματα για την ΑΕΠΠ

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2 θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).