Νέες θέσεις στην Δράμα

Δράμας
Νέες θέσεις στην Δράμα
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων - Δικαιολογητικά κατάθεσης
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, διορισμός, Δημόσιο
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης που αναγράφονται στη προκήρυξη
Μαρία Πέππα
31/07/2019 | 13:46

Με έναν υπάλληλο ενισχύεται ο δήμος Δράμας.

Οι συμμετέχοντες – κατηγορίας ΤΕ – πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ, προκειμένου να διοριστούν.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2020 και δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί, εφόσον το επιθυμήσει ο/η προσληφθείς/φθείσα.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

Λήγει
14/08/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Εργοθεραπευτών

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Π.Σ.Ε
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Νοµικό Πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας, ∆ιοικητηρίου 11, Τ.Κ. 66133 ∆ράµα, Γραμματεία (υπόψη κ. Βασιλειάδου Μάρθας). Επικοινωνία: 2521 032 72 ή 2521 024 464