22 φύλακες στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

Αττικής
22 φύλακες στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»
Θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Απαιτείται η κατοχή άδειας Α' κατηγορίας
Μαρία Πέππα
23/01/2018 | 09:20

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής 22 συμβασιούχων από το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» , για τη κάλυψη των αναγκών του.

Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων: ΔΕ φυλάκων (8 θέσεις) και ΥΕ φυλάκων (14).

Επισημαίνεται ότι, και για τις δύο κατηγορίες, απαιτείται η κατοχή αδείας Α' κατηγορίας, ενώ ειδικά για τη κατηγορία των φυλάκων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπογραμμίζεται και η κατοχή πτυχίου ΙΕΚ. 

Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας 24 μηνών.  

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.  

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.   

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. 

Λήγει
09/02/18

8

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας»
 • Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Εμπειρία 
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

14

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού
 • Άδεια εργασίας Α΄κατηγορίας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», Λ. Αλεξάνδρας 171, Τ.Κ. 115 22, Αθήνα. Επικοινωνία: 2106 40 91 29 ή 2106 40 93 63 ή 2106 40 96 40

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΔΕ Φυλάκων: 340 μόρια (Δήμος Θεσσαλονίκης, ΣΟΧ1/2017)