Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχτεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022‐23 υποψήφιους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Γνωστικά αντικείμενα είναι:

 • Εφαρμοσμένα Οικονομικά
 • Μακροοικονομική Ανάλυση
 • Μικροοικονομική Ανάλυση
 • Οικονομετρία
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Πολιτική Οικονομία
 • Χρηματοοικονομική

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά στην προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και τον προτεινόμενο επιβλέποντα
 • Λεπτομερή πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής προς τη Συνέλευση του Τμήματος
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα πτυχία από την αλλοδαπή, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, θα ελέγχονται βάση του ν. 4957/2022)
 • Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των τίτλων σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL τουλάχιστον 80 ή IELTS τουλάχιστον 6.0, με Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan ή και με τα λοιπά αποδεκτά από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικά για τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2)
 • Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες
 • Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές

Προτείνεται από το τμήμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να έρθουν σε επαφή με τον προτεινόμενο επιβλέποντα πριν την υποβολή της πρότασης.

Ολα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο: [email protected]

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram