Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής και προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Η Διδακτορική Διατριβή συγγράφεται στην ελληνική ή στην ιταλική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατή η συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής στην αγγλική ή στην ισπανική.

Η αίτηση για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος σε τρεις περιόδους κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους:

 • 1-20 Σεπτεμβρίου
 • 1-20 Ιανουαρίου
 • 1-20 Μαΐου

Στην αίτηση, η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

 • Ο προτεινόμενος τίτλος
 • Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής
 • Ο/Η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 4485/2017

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου
 • Σχέδιο πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, έκτασης 3.500-5.000 λέξεων, που περιλαμβάνει τον τίτλο της προτεινόμενης Διατριβής, το θέμα, τους στόχους της έρευνας, τη μεθοδολογίας της έρευνας, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τη συμβολή της έρευνας στη γνώση και στην επιστήμη, την πρωτοτυπία της και ενδεικτική βιβλιογραφία. Επίσης, το όνομα του προτεινόμενου μέλους Δ.Ε.Π. το οποίο θα είναι σύμφωνο για την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής.
 • Ενημερωτικό σημείωμα του προτεινόμενου μέλους Δ.Ε.Π. για την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος
 • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Εργασίες και δημοσιεύσεις
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
 • Υπεύθυνη δήλωση η οποία βεβαιώνει την πρωτοτυπία της πρότασης και ότι δεν εκπονεί Διδακτορική Διατριβή ούτε έχει υποβάλει Διδακτορική Διατριβή για κρίση, με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα, σε άλλο Α.Ε.Ι., ελληνικό ή της αλλοδαπής.

Κριτήρια αξιολόγησης:

 • ερευνητική πρόταση της/του υποψήφιας/ου
 • συνάφεια του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών και ο βαθμός (τουλάχιστον Λίαν καλώς)
 • συναφείς μεταπτυχιακές εργασίες ή τυχόν δημοσιεύσεις
 • συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα
 • άριστη (τεκμηριωμένη) γνώση της ιταλικής γλώσσας και/ή άλλων γλωσσών
 • συνέντευξη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στα 2310995238, 2310995239, 2310995227 ή στείλτε μήνυμα στο email: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram