Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Χημείας

Ερευνητικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία
Το Τμήμα Χημείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διαθέτει θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Το Τμήμα Χημείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διαθέτει θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Αποστολή αίτησης και όλων των δικαιολογητικών στο email: [email protected] ηλεκτρονικά σε ένα ενιαίο αρχείο pdf.

Το  email θα πρέπει να έχει ως θέμα: « ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΔ_ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ».
(Όσοι επιλεγούν θα τους ζητηθεί να καταθέσουν μετά την έγκριση της Συνέλευσης και σε έντυπη μορφή την αίτησή τους μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Ερευνητικά πεδία:

 • Ανόργανης Χημείας
 • Αναλυτικής Χημείας
 • Οργανικής Χημείας
 • Βιοχημείας
 • Βιομηχανικής Χημείας
 • Χημείας Τροφίμων
 • Φυσικοχημείας
 • Επιστημολογίας

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο του Δ.Μ.Σ.( πρακτικό παρουσίασης της ΜΔΕ για όσους εκκρεμεί η αναγόρευση)
 • Αναλυτική βαθμολογία ή παράρτημα διπλώματος (προπτυχιακών μαθημάτων)
 • Αναλυτική βαθμολογία (μεταπτυχιακών μαθημάτων, βαθμός Δ.Μ.Σ.) *δεν ισχύει για κατόχους intergraded master
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής
 • Γενική περιγραφή του υπό διερεύνηση θέματος, περίπου 500 λέξεων
 • Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον δύο)
 • Δήλωση του υποψηφίου με επιλογή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του (σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο της αίτησης)
 • Δήλωση του υποψηφίου για τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα Καθηγητή της διδακτορική διατριβής, υπογεγραμμένο από τον Επιβλέποντα Καθηγητή για την αποδοχή (σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο της αίτησης)
 • Πρόταση του προτεινόμενου επιβλέποντα για τα άλλα δυο μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής (σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο της αίτησης)

Οι γλώσσες υποβολής του προτεινόμενου τίτλου και του προσχεδίου της διατριβής δύνανται να είναι η Ελληνική ή και η Αγγλική γλώσσα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μήνυμα στο e-mail: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram