Αύριο οι αιτήσεις για εργασία 10.000 μακροχρόνια ανέργων με επιχορήγηση 13.700 ευρώ

Που θα δοθεί προτεραιότητα
Οι δυνητικά δικαιούχοι δύναται να επιλέγουν κατά την υποβολή της αίτησης το καθεστώς ενίσχυσης της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Αύριο, Τετάρτη, στις 13:00, ανοίγει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000 μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας, με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί έως και το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για έξι μήνες.

Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε 13.709 ευρώ ανά θέση εργασίας, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια ημέρα ξεκινούν άλλα δύο αναβαθμισμένα προγράμματα για ενίσχυση της απασχόλησης, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία 30.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ το νέο έτος θα «τρέξουν» άλλα τρία προγράμματα, που θα δημιουργήσουν 37.750 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας.

Σκοπός της δράσης είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής για τους μακροχρόνια ανέργους σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Δικαιούχοι

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, με προτεραιότητα τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

Οι δυνητικά δικαιούχοι δύναται να επιλέγουν κατά την υποβολή της αίτησης το καθεστώς ενίσχυσης της δημιουργούμενης απασχόλησης, είτε βάσει:

  1. του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DeMinimis),
  2. του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής.

Για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν καθεστώς ενίσχυσης τον Κανονισμό (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DeMinimis)

Διάρκεια και Ποσά Επιχορήγησης

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 6 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 70% έως 80% της κλίμακας μοναδιαίου κόστους ανάλογα με την Διοικητική Περιφέρεια δραστηριοποίησης.

Η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενο ανέρχεται:

  1. στο 80% του μοναδιαίου κόστους για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
  2. στο 70% του μοναδιαίου κόστους για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες Διοικητικές Περιφέρειες.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσά διαμορφώνεται και το ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση ανάλογα με την Διοικητική Περιφέρεια που δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην οποία θα προσληφθεί, ως εξής:

Για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν καθεστώς ενίσχυσης τον Κανονισμό του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τις οποίες η δημιουργούμενη θέση εργασίας αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ΕΜΕ) και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 5.000.000€ από το έτος 2014 έως την υποβολή της αίτησης.

Ωφελούμενοι

Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνω των 12 μηνών μακροχρόνια άνεργοι, που είναι 45 ετών και άνω, ήτοι να έχουν συμπληρώσει το 45o έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 46ο έτος και άνω, κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται:

α) οι οι εγγεγραμμένοι άνω των 12 μηνών μακροχρόνια άνεργοι, που είναι 50 ετών και άνω, κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία

β) οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. άνεργοι, για χρονικό διάστημα άνω των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, 45 ετών και άνω, κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι:

  • για την πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική θέση, 12 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 4 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης.
  • για την πρόσληψη ανέργων σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, 18 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 6 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως και αφορά σε προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη της δράσης, και συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης (ήτοι 700 ευρώ) των μηνών που αυτά καταβάλλονται.

Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαμορφώνεται το ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση, ως εξής:

Διαδικασία

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Δ.ΥΠ.Α. e-Services και προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, καθώς και την κατηγορία ανέργου.

H Δ.ΥΠ.Α επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις.

Οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δ.ΥΠ.Α υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης.

Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram