Υπουργείο Πολιτισμού: Νέες προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Προσόντα, προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 16 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Προσλήψεις για αρχαιολόγους και εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, του υπουργείου Πολιτισμού.

Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών και όχι πέραν της 09ης Οκτωβρίου 2023 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για την ειδικότητα του αρχαιολόγου ΠΕ και σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και όχι πέραν της 09ης Οκτωβρίου 2023 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για την ειδικότητα του Εργάτη ΥΕ.

Υπουργείο Πολιτισμού: Νέες προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας - Γενικά προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 2103443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310459101, των κατωτέρω επιπέδων: Α ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Γ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού Προσωπικού. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο
  • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Εμπειρία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ-ΥΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τις κατηγορίες ΠΕ-ΥΕ νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Για όλες τις κατηγορίες η εμπειρία θα μοριοδοτείται μετά τη λήψη του σχετικού τίτλου σπουδών εκτός από την κατηγορία ΥΕ Εργατών, για την οποία η συναφής εμπειρία μοριοδοτείται ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας που αποκτήθηκε (ΔΕ ή ΥΕ) και του χρόνου απόκτησης κάθε τίτλου σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεθώνης 10 και Κανάρη – 241 00 Καλαμάτα, απευθύνοντάς την υπόψιν κας Ιωάννας Γλαβά (τηλ. επικοινωνίας: 27210 22534, 27210 26770).

Ποιες βαθμίδες εκπαίδευσης αφορούν οι προσλήψεις

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν άτομα Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 16 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 27/03/2023

ΠΕ Αρχαιολόγων
1
ΥΕ Εργατών
3
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram