Υπ. Εσωτερικών: Τον Φεβρουάριο η προκήρυξη για την Δημοτική Αστυνομία (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα του ΥΠ.ΕΣ.

Τελική ευθεία για την έκδοση της ποροκήρυξης μονίμων, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, που αφορά στυην πρόσληψη 1.264 νέων υπαλλήλων στη Δημοτική Αστυνομία.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του workenter.gr, το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της προκήρυξης έχει ως εξής:

 • Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η υποβολή αιτημάτων από τους δήμους που ζητούν προσωπικό για τη Δημοτική Αστυνομία
 • Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται από το υπουργείο Εσωτερικών η επεξεργασία η επεξεργασία των αιτήμάτων των δήμων
 • Από τις 27 Ιανουαρίου ξεκινά η τελική επεξεργασία της προκήρυξης με την αποστολή της στο ΑΣΕΠ

Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, το ΑΣΕΠ θα επεξεργαστεί τον Φεβρουάριο την προκήρυξη και ακολούθως θα τη στείλει για δημοσίευση στον Εθνικό Τυπογραφείο.

Προσόντα διορισμού

Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής
αστυνομίας είναι τα εξής:

 • Για τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
  ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
 • Για τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
 • Για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ.
  ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4
  ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για όλους τους κλάδους του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, ως πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: (αα) επεξεργασίας κειμένων, (αβ) υπολογιστικών φύλλων και (αγ) υπηρεσιών διαδικτύου,

β. Η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών,

γ. Η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram