"Ξεκλειδώστε", τώρα, όλους τους "γρίφους" της προκήρυξης για τους δήμους

Ταυτοποιούμε σελίδες του ΦΕΚ με τα πεδία της αίτησης - Τα δικαιολογητικά και από πού εκδίδονται
Όλες οι απαντήσεις βρίσκονται στην ίδια την προκήρυξη - Αρκεί, κανείς, να ξέρει που ακριβώς πρέπει να ανατρέξει

"Τεχνικές" λεπτομέρειες -τις οποίες καλείται να διαχειριστεί μόνο ένας εν τοις πράγμασι υποψήφιος- αναδεικνύει το workenter, σε συνεργασία με τον κ. Μιχάλη Μαρκάκη, διαχειριστή και υπεύθυνο της σελίδας στο fb, "ΣΟΧ, ΣΜΕ, Αορίστου, Κοινωφελής Εργασία, Voucher". 

Διαβάστε στον πλήρη και αναλυτικό "οδηγό" που ακολουθεί, πώς θα "ξεκλειδώσετε" όλους εκείνους τους "κωδικούς" που κάνουν... δύσκολη τη ζωή χιλιάδων υποψηφίων (εντοπιότητα, απόδειξη εμπειρίας, δικαιολογητικά οικογενειακής κατάστασης κλπ). Το workenter, για να σας διευκολύνει, match-άρει τις σελίδες της προκήρυξης με τα πεδία της αίτησης.

Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά:

  • Όλοι οι υποψήφιοι της βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1997 και να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στα στοιχεία 1-6, σελ. 331-332* της προκήρυξης. (*Η αρίθμηση των σελίδων [331-332] βρίσκεται σε κάθε σελίδα, πάνω δεξιά, στη δημοσιευμένη στο ΦΕΚ προκ. 3Κ/2018 - Για να ανοίξετε την προκήρυξη πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο")
  • Όλες οι ιδιότητες που αναγράφουν στην αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να υφίστανται μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
  • Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος όπου απαιτείται, όπως ενημερωθείτε στις σελ. 336-337, στοιχείο 3
  • Στην περίπτωση που η εμπειρία βαθμολογείται ως ειδική και συνολική, αν ο υποψήφιος έχει συνολικά 40 μήνες συναφούς με την ειδικότητα εμπειρία εκ των οποίων οι 24 μήνες έχουν αποκτηθεί σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα τότε, θα βαθμολογηθεί με 17 μόρια μέχρι και το σύνολο των 24 μηνών και με 7 μόρια για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της εμπειρίας που έχει συγκεντρώσει. Προσοχή: Σύμφωνα με τα οριζόμενα της προκήρυξης, επισημαίνεται ότι, με βάση το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24του ν. 4479/2017, η παροχή υπηρεσιών δυνάμει συμβάσεων που έχουν συναφθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δεν προσμετράται στην ανωτέρω ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.
  • Οι τρόποι που αποδεικνύεται η εμπειρία, εξειδικευμένη και συνολική αναγράφονται στις σελ. 342-344 στοιχείο 2 "Τρόπος Απόδειξης Εμπειρίας"
  • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης προσκομίζονται από τους υποψήφιους μόνο στις περιπτώσεις απόδειξης των Ειδικών Κατηγοριών όπως: Πολυτεκνικής Ιδιότητας, Τριτεκνικής Ιδιότητας, ΑΜΕΑ κ.λ.π. Όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη αυτών, όπως ορίζονται στις σελ. 350-364 της προκήρυξης.
  • Το κριτήριο της εντοπιότητας εφαρμόζεται μόνο σε περιοχές με κωδικό 06 που αφορά μόνιμους κάτοικους δήμων, νομών ή νησιών ή παραμεθορίων περιοχών και σε περιοχές με κωδικό 07 που αφορά μόνιμους κάτοικους δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. Υποψήφιοι που ανήκουν σε μία εκ των δύο κατηγοριών, αποδεικνύουν την εντοπιότητα με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και όχι με πιστοποιητικό εντοπιότητας. Την αναφερόμενη βεβαίωση την προμηθεύονται οι υποψήφιοι από τον εκάστοτε δήμο, ή κοινότητα, για τον οποίο / την οποία εφαρμόζεται η εντοπιότητα με τα εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών, με ταυτότητα και Υπεύθυνη Δήλωση την οποία και συμπληρώνουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως στον δήμο. Να σημειωθεί ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας διαφέρουν από δήμο σε δήμο. Υποψήφιοι που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι δικαιούνται να επιλέξουν θέσεις με εντοπιότητα αλλά έπονται έναντι των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες
  • Παράβολο: Στην ενότητα της αίτησης θα συναντήσετε δύο πεδία: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ και ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ. Σε περίπτωση που έχετε προμηθευτεί ηλεκτρονικό παράβολο, τότε στο πεδίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ καταχωρείτε τον κωδικό παραβόλου που αποτελείται από είκοσι ψηφία ο οποίος βρίσκεται στην αρχή του εντύπου που έχετε εκτυπώσει. Συμπληρώνοντας το πεδίο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ, αφήνετε κενό το επόμενο πεδίο ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ. Αν κάποιοι υποψήφιοι έχουν προμηθευτεί έντυπο παράβολο από δημόσιο ταμείο (Εφορία) αντί για ηλεκτρονικό, τότε συμπληρώνετε στο συγκεκριμένο πεδίο ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ τον εφταψήφιο αριθμό που αναγράφεται στο έντυπο και αφήνετε κενό το πεδίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ.
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram