Προσλήψεις στα Δικαστήρια: Τελευταία ευκαιρία για 311 μόνιμες προσλήψεις

Το πρόγραμμα για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό των Δικαστικών Υπαλλήλων

Έως και την Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2022, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τον γραπτό διαγωνισμό που αφορά προσλήψεις 311 δικαστικών υπαλλήλων σε ΣτΕ, Δικαστήρια και Εισαγγελίες.

Οι γραπτές εξετάσεις του πρώτου σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη στις 22 και 23 Απριλίου 2023.
Τα εξεταστικά κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες  θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (www.esdi.gr).

Υπενθυμίζεται ότι με την προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών που εξέδωσε το ΑΣΕΠ επιλέγονται 311 εκπαιδευόμενοι.

Το νέο προσωπικό πρόκειται να καταλάβει θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Ειδικότερα, πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων στους εξής φορείς:

  • Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
  • Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια
  • Εισαγγελίες
  • Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Το πρόγραμμα για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό των Δικαστικών Υπαλλήλων

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:

Σάββατο  22-4-2023, ώρα 10.00΄ Οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν.4798/2021] (Α΄68) ως ισχύει, και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν.4938/2022] (Α΄109) ως ισχύει.

Σάββατο 22-4-2023,  ώρα 17.30΄ Θέμα Γενικής Παιδείας

Κυριακή 23-4-2023,  ώρα 10.00΄ Στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 3 ώρες. Μετά την πάροδο μίας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης επιτρέπεται η αποχώρηση των υποψηφίων.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα, σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές.

Η ύλη των μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

Α) ως προς μάθημα με τίτλο «θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021 (Α’ 68)  και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022 (Α’ 109), η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στους παραπάνω νόμους με τις ακόλουθες διευκρινήσεις.

 Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται:

  1. Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021 (Α’ 68), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 5028/2023 (Α’ 54/9-3-2023) και συγκεκριμένα τα ακόλουθα άρθρα:

άρθρα 1 – 10  (γενικές διατάξεις)

άρθρα 12 – 17  (πλήρωση θέσεων)

άρθρα 18 – 22 (τομείς-κατηγορίες-βαθμοί)

άρθρα 84 – 89 (Δικαστικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια)

άρθρα 90 – 93 (Υπηρεσιακές Συνελεύσεις)

άρθρα 94 – 123 (Δικαιώματα-Υποχρεώσεις)

άρθρα 124 – 129 (Υπηρεσιακή Εκπαίδευση)

άρθρα 130 – 137 (Αξιολόγηση)

άρθρα 138 – 142 (Μονιμοποίηση-Βαθμολογική Εξέλιξη)

άρθρα 159 – 164 (Διαθεσιμότητα-Αργία)

άρθρα 165 -166  (Πειθαρχικά Παραπτώματα-Πειθαρχικές Ποινές)

άρθρα 167 -177 (Γενικοί Κανόνες Πειθαρχικής Δίωξης)

άρθρα 178 -183   (Πειθαρχικά Όργανα)

  1. Ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022 (Α’ 109), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 με το ν. 5028/2023 (Α’ 54/9-3-2023) και συγκεκριμένα:

άρθρα 1 και 2 (έκταση εφαρμογής, ίδρυση, συγχώνευση … δικαστηρίων)

άρθρα 3, και 5 -13 (οργανικές θέσεις και συγκρότηση των δικαστηρίων),

άρθρα 14 – 16   (Δικαστικά Συμβούλια και Ολομέλειες),

άρθρα, 17 – 19, και 22  – 26 (Διεύθυνση Δικαστηρίων και Εισαγγελιών),

άρθρα 28 και 29  (Εισαγγελία)

άρθρα 30 και 31 (Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια)

άρθρο 36  (Διοικητικά Δικαστήρια)

άρθρο 92 (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών)

Β) ως προς το μάθημα με τίτλο «στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού».

  1. αναφορικά με το συνταγματικό δίκαιο η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο σύνταγμα.
  2. αναφορικά με το δικονομικό δίκαιο, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στους Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικής Δικονομίας και Διοικητικής Δικονομίας και στην Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΠΔ 18/1989 ως ισχύει).

Ειδικότερα στην εξεταστέα ύλη του δικονομικού δικαίου, περιλαμβάνονται :

 Από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τα κατωτέρω άρθρα:

α. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

άρθρα 1 – 6  (δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων)

άρθρα 52 – 61 (εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της Γραμματείας)

άρθρα 62 – 64 (διάδικοι)

άρθρα 94 – 100 (πληρεξουσιότητα)

άρθρα 106 – 116Α (Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές)

άρθρα 117 – 121 (εκθέσεις-δικόγραφα)

άρθρα 144 και 145 (προθεσμίες)

β. ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

άρθρο 215 (άσκηση αγωγής)

άρθρα 226 -228 (εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση)

άρθρα 233, 237, 242, 246, 252, 253, 256, 257, 258, 260 (συζήτηση στο ακροατήριο)

άρθρο 286 (διακοπή και επανάληψη της δίκης)

άρθρα 293 – 296 και άρθρο 298 (κατάργηση και περάτωση της δίκης)

άρθρα 300, 301, 304 (απόφαση)

άρθρα 315, 316, 318, 320 (διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων)

γ. ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

άρθρα 495 – 500 (γενικές διατάξεις)

Από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας τα κατωτέρω άρθρα:

α. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

άρθρα 1 και 2 (ποινικά δικαστήρια κλπ)

άρθρα 3 – 7, και άρθρα 9, 10, 12 και 13 (τα ποινικά δικαστήρια)

άρθρα 14 – 16 (αποκλεισμός εξαίρεση και αποχή των Δικαστικών Προσώπων)

άρθρα 37 – 42 (έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης)

άρθρα 51 – 55 (έγκληση)

άρθρα 70, 71, 72, 77 (διάδικοι στην ποινική δίκη)

άρθρα 89 – 91 (δικαιώματα των διαδίκων)

άρθρα 137 – 144 και άρθρα 146, 147 (διαδικαστικές πράξεις-αποφάσεις και πρακτικά)

άρθρα 148 – 153 (εκθέσεις)

β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

άρθρα 209 – 217 και 219 – 222 (αποδείξεις-μάρτυρες)

άρθρα 233, 234, 236 (διερμηνείς)

γ. ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

άρθρα 239 – 242 (προδικασία-ανάκριση)

άρθρα 329 – 332 (κύρια διαδικασία-θεμελιώδεις αρχές)

δ. ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

άρθρα 339, 340 (κύρια διαδικασία στο ακροατήριο)

άρθρα 350, 351, 359 (αποδεικτική διαδικασία-μάρτυρες)

άρθρα 364, 365 (εξέταση κατηγορουμένου)

άρθρα 367 – 371 (τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία)

ε. ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

άρθρο 461 (έξοδα μαρτύρων και πραγματογνωμόνων)

στ. ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ

άρθρα 545 – 547 (αποφάσεις εκτελεστές)

Από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 5028/2023)  τα κατωτέρω άρθρα  

άρθρα 23 – 32  (διάδικοι-νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων),

άρθρα 44 – 62 (εκθέσεις-δικογραφία-επιδόσεις-αντίκλητος-προθεσμίες-ακυρότητες),

άρθρα 63 – 78 (ένδικα βοηθήματα-προσφυγή-αγωγή),

άρθρα 81 – 88 (ένδικα μέσα)

άρθρα 132 – 139Α (συζήτηση στο ακροατήριο),

άρθρο 189 (κατάρτιση-έκδοση-δημοσίευση απόφασης).

Από την Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΠΔ 18/1989, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 5028/2023)  τα κατωτέρω άρθρα  

άρθρα 17 –  40  (άσκηση ενδίκων μέσων- παράσταση στο ακροατήριο-πληρεξουσιότητα-κατάργηση δίκης κλπ)

άρθρα 70, 70α και 71 (έναρξη προθεσμίας-ηλεκτρονική κατάθεση)

καρέκλα σε γραφείο με υπολογιστή

Προσλήψεις στα δικαστήρια: Κάντε τώρα αίτηση

Κάντε τώρα αίτηση για τις 311 προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων 2023.

Αξιοποιήστε τώρα την υπηρεσία αιτήσεων του workenter.gr για να έχετε ορθή και έγκυρη υποψηφιότητα.

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ" και μέσα στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνό σας και τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκετε (ΠΕ, ΤΕ, ή ΔΕ)

ή Καλέστε μας στα τηλέφωνα που σας παραθέτουμε, από Δευτέρα έως Παρασκεύη 9-5:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram