Παν/μιο Θεσσαλίας: Υποτροφίες για γεωπόνους

Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οργανώνει πρόγραμμα υποτροφιών και απευθύνεται σε Γεωπόνους.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπόνου
  2. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  3. Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών έργων

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Πρόταση σύναψης σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (τίτλοι σπουδών)
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
  • Αποδεικτικά εμπειρίας

Προθεσμία: Έως 16 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram