Επιστρεπτέα προκαταβολή: Νέα προθεσμία για υποβολή δικαιολογητικών

Παρατείνεται η προθεσμία για τα δικαιολογητικά

Δυο νέες αποφάσεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ, οι οποίες αφορούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις επέρχονται οι κάτωθι σημαντικές αλλαγές:

-Στην περίπτωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης ισχύει για επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι και την 25η Ιουλίου 2022.

-Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, η επιχείρηση μπορεί να τα υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», από την 19η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2022.

-Για τις περιπτώσεις που πριν την 30.6.2021 αντί για τα πιστοποιητικά μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, έχει υποβληθεί Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, νοείται ότι έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση υποβολής των σχετικών πιστοποιητικών.

Δείτε το ΦΕΚ των αποφάσεων ΓΔΟΥ 52 και ΓΔΟΥ 53.

Και της ΓΔΟΥ 55.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram