Επίδομα 600 εύρω στα ΑΤΜ σήμερα - Ποιοι εισπράττουν

Προϋποθέσεις καταβολής
1,5 εκατ. ευρώ καταβάλλεται σε 2.500 δικαιούχους

Κονδύλι 1,5 εκατ. ευρώ καταβάλλεται από σήμερα  σε 2.500 δικαιούχους.

Τα χρήματα αφορούν μητέρες που δικαιούνται επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Το επίδομα των 600 ευρώ θα πιστωθεί σήμερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει αποφασίσει την επέκταση του επιδόματος από τους έξι στους εννέα μήνες από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Ποιες οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος

Η δικαιούχος μητέρα μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση προς την αρμόδια Yπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, εάν έχει χορηγηθεί ή και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της, με βάση τις προθεσμίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και, συγκεκριμένα, στην περίπτωση που, μετά τη λήψη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για τη λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας έως και τις 31/03 του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να προσκομιστούν, είναι τα εξής:

  • Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός οκτώ ημερών στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής σχέσης της. Η εν λόγω δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ηλεκτρονικής αίτησης, αναγράφεται στο στάδιο της «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» και απαιτείται η συναίνεση σε αυτήν, πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης.
  • Αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας–λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
  • Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία θα προκύπτει η ενεργός εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης (και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους), η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε, μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής ασφάλισης και το ύψος των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου.
  • Άδεια διαμονής ή εργασίας στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών.
  • Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο η ασφαλισμένη είναι μοναδική δικαιούχος ή πρώτη σε περίπτωση συνδικαιούχου.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται με δύο τρόπους:

  • είτε μέσω των e-services ΔΥΠΑ είτε μέσω ΚΕΠ από την ίδια τη δικαιούχο ή διά αντιπροσώπου και η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΔΥΠΑ
  • είτε από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ.

Ποιες  μητέρες χάνουν το επίδομα

Αποκλείονται από την άδεια μητρότητας οι εργαζόμενες που έχουν ευνοϊκότερους όρους έστω και κατ’ ελάχιστο μειωμένου ωραρίου  ως άδειας φροντίδας παιδιού στη κλαδική τους σύμβαση, σε σχέση με όσα προβλέπονται στην ΕΓΣΣΕ.
• Αποκλείονται από την άδεια μητρότητας οι εργαζόμενες που δεν παίρνουν το επίδομα τοκετού – λοχείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram