Ειδικό επίδομα 250 ευρώ για τρείς μήνες

Δικαιολογητικά - Δικαιούχοι
Με δύο τρόπους η υποβολή αιτήσεων

Ειδικό επίδομα για τρεις μήνες, έχουν τη δυνατότητα να πάρουν εκατοντάδες άνεργοι που δεν δικαιούνται το επίδομα ανεργίας.

Πρόκειται για το βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων  και ισούται με δεκαπέντε (15) ημερήσια επιδόματα του ΟΑΕΔ και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογενείας.

Το ημερήσιο επίδομα υπολογίζεται επί τη βάση των μέσων μηνιαίων μικτών αποδοχών του ανέργου κατά το τελευταίο εξάμηνο απασχόλησης και είναι συνήθως 16,29 €. Έτσι, το βοήθημα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στα 244,35 € χωρίς προσαυξήσεις για παιδιά.

Προϋποθέσεις λήψης του βοηθήματος

  • Εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
  • Συμπλήρωση 3 μηνών από την υποβολή αίτησης για το ειδικό βοήθημα,
  • Πραγματοποίηση τουλάχιστον 60 ημερών εργασίας στην ασφάλιση ανεργίας στο έτος που προηγείται του τριμήνου,
  • Μη υπαγωγή στις κατηγορίες του άρθρου 22 ν. 1836/1989 ( οικοδόμοι, λατόμοι, μουσικοί, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα) και
  • Ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Για το έτος 2022 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 12.619,22 €. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

 Δικαιολογητικά

  • αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος και
  • αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

  • αυτοπροσώπως, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας ή της τελευταίας απασχόλησης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας
  • μέσω των e-services ΟΑΕΔ

Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα (60) ημερομισθίων, η οποία είναι απαραίτητο να πληρούνται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Τέλος, οι ασφαλισμένοι πρέπει να έχουν τεθεί, για όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram