ΔΥΠΑ: Σαρωτικοί έλεγχοι σε όλα τα επιδόματα

"Ξεσκόνισμα" σε όλα τα δικαιολογητικά - Θα μειωθούν οι δικαιούχοι

Επανέλεγχος των φακέλων όλων των δικαιούχων επιδομάτων αποφασίστηκε με Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομίας και Εργασίας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ ξεκινούν ενδελεχείς έλεγχοι όλων των προγραμμάτων και παροχών της Δ.ΥΠ.Α για την γνησιότητα όλων των πιστοποιητικών και στις τρεις βαθμίδες ελέγχου που διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους ελέγχου.

"Ξεσκόνισμα" σε όλα τα δικαιολογητικά

Με τους πρωτοβάθμιους ελέγχους θα ελέγχεται η τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη συμμετοχή στα προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α., των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται για τη λήψη μιας παροχής, και εν γένει των όρων και προϋποθέσεων για την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού από τη Δ.ΥΠ.Α. Οι έλεγχοι μπορεί να είναι προληπτικοί και κατασταλτικοί.

Με τους δευτεροβάθμιους ελέγχους θα εξετάζεται η ορθότητα των πορισμάτων που έχουν εκδοθεί από τους ελεγκτές των πρωτοβάθμιων ελέγχων ως προς το περιεχόμενο και την τηρηθείσα διαδικασία.

Οι τριτοβάθμιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε περιπτώσεις που, κατά την κρίση της διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α., απαιτείται ειδική μέριμνα λόγω του βαθμού πολυπλοκότητας του ελέγχου ή του ύψους της ζημίας που ενδέχεται να υφίσταται η Δ.ΥΠ.Α. Για τη διενέργεια τριτοβάθμιου ελέγχου δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί πρωτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος έλεγχος στο ίδιο αντικείμενο.

Διαδικασία ελέγχων 

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται εντός και εκτός ωραρίου με αυτοψίες, επισκοπήσεις των εγχάρτων και ηλεκτρονικών αρχείων, επικοινωνίες με ενδιαφερομένους και τις αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Άρνηση των ελεγχομένων φυσικών ή νομικών προσώπων να συνεργασθούν στον έλεγχο ή σκόπιμη καθυστέρηση εκ μέρους τους μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τη συναγωγή συμπερασμάτων που θα αποτυπωθούν στο ελεγκτικό πόρισμα.

Η ΔΥΠΑ υπεύθυνη για τους ελέγχους 

Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια ελέγχων των προγραμμάτων και παροχών της Δ.ΥΠ.Α. είναι οι ελεγκτές. Ελεγκτές είναι οι υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α., μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από αρμόδιο όργανο. Κάθε έλεγχος διενεργείται από δύο ελεγκτές.

Συγκεκριμένα αρμοδιότητα για τη διενέργεια:

  • Πρωτοβάθμιων ελέγχων έχουν οι υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α. που δεν είναι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, καθώς και οι προϊστάμενοι Τμήματος ή Υποδιεύθυνσης
  • Δευτεροβάθμιων ελέγχων έχουν οι προϊστάμενοι Τμήματος ή Υποδιεύθυνσης
  • Τριτοβάθμιων ελέγχων έχουν οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων

Διαβάστε ολόκληρη την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΕΔΩ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram