Διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κριτήρια, δικαιολογητικά και προθεσμία
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, διαθέτει θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορικές σπουδές.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, διαθέτει θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορικές σπουδές.

Το διδακτορικό δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων επιστημονικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο των τεχνολογικών επιστημών.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με κριτήρια:

 • τη συνάφεια των σπουδών του/της υποψηφίου/ας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) με την
 • επιστημονική/θεματική περιοχή της Διδακτορικής Διατριβής
 • την απόδοση στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
 • την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα
 • τις συστατικές επιστολές
 • την προσωπική συνέντευξη και τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς). Ειδικά για την Αγγλική γλώσσα (ή την Ελληνική) και όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα αποδεικτικά στοιχεία, ο έλεγχος της γνώσης θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ως εξής:

 • σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τ.Κ. 26504, Ρίο, τηλ.: 2610 996502 –2610 996504)
 • σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα, πλην των συστατικών επιστολών) στον σύνδεσμο

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση (*)
 • Αναλυτική βαθμολογία με όλες τις συμμετοχές σε εξετάσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων
 • Αντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και το Integrated Master
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Περίληψη προπτυχιακής ή/και μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 • Γνωστική περιοχή και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες καθώς και ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες ΑΕΙ σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική (τα στοιχεία των συνταξάντων αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου) (*). Οι συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες, μπορούν να αποστέλλονται από τους συντάξαντες ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected].
 • Αποδεικτικά (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς)
 • Πρόταση για τον/την επιβλέποντα/ουσα την διδακτορική διατριβή του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ο οποίος πρέπει να ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής. Η ενυπόγραφη συγκατάθεση του/της προτεινόμενου/ης ως επιβλέποντος/ουσας θα πρέπει να κατατίθεται με την αίτηση του υποψηφίου
 • Ειδική αιτιολόγηση στην περίπτωση που προτείνεται ως γλώσσα συγγραφής της ΔΔ η Αγγλική

(*) Τα έντυπα αίτησης και συστατικών επιστολών (στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα) έχουν αναρτηθεί στο σύνδεσμο Εγγραφές  της ιστοσελίδας του Τμήματος: www.civil.upatras.gr.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram