ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας για πέντε χρόνια στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)

Απαραίτητα προσόντα, ολόκληρη η προκήρυξη

Νέα προκήρυξη για την επιλογή στελεχών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Την επιλογή συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τον ν. 4912/2022 και το άρθρο 31 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), όπως ισχύει, και όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 28 Μαρτίου
ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 18 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης
και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Α.Σ.Ε.Π

Απαραίτητα προσόντα

προσόντα προκήρυξης

Η Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, απολαύει λειτουργικής
ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές και υποστηρίζεται διοικητικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Αρχή υπόκειται
μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 138Α του Κανονισμού της Βουλής (Α΄ 106) και στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι (ΚΕΦ. Α΄) πρέπει να συμπληρώσουν - υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1Ε/2023, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι για να αποδείξουν τη ζητούμενη διετή ή τετραετή εμπειρία καθώς και την συνεκτιμώμενη
εμπειρία πρέπει να συμπληρώσουν, στην ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ηλεκτρονική) τα πεδία τα σχετικά με
την εμπειρία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή γίνεται, ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, από τριμελή ή πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π..

Οι αρχικοί πίνακες κατάταξης ανά γνωστικό αντικείμενο και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Κατά των αρχικών πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της επιτροπής εντός  της οριζόμενης από την επιτροπή προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram