ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για βρεφονηπιοκόμους στο δήμο Πόρου

Δικαιολογητικά, προθεσμία
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31-8-2023, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Προσλήψεις για βρεφονηπιοκόμους στο δήμο Πόρου μέσω ΑΣΕΠ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31-8-2023, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για βρεφονηπιοκόμους στο δήμο Πόρου - Ποια εκπαιδευτική βαθμίδα αφορά

Θα προσληφθούν πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

  • Κωδικός 100 - ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για βρεφονηπιοκόμους στο δήμο Πόρου - Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται έως την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, Πλατεία Καραμάνου, Τ.Κ.18020, Πόρος, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Α. Μανωλοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2298320515 και 2298320500).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 03/04/2023

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram