ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για εργάτες στο δήμο Κηφισιάς

Προσόντα, δικαιολογητικά
Προσλήψεις για εργάτες νεκροταφείου στο δήμο Κηφισιάς μέσω ΑΣΕΠ.

Προσλήψεις για εργάτες νεκροταφείου στο δήμο Κηφισιάς μέσω ΑΣΕΠ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για εργάτες στο δήμο Κηφισιάς - Ποια εκπαιδευτική βαθμίδα αφορά

Προσλήψεις για απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

  • Κωδικός 100 - ΥΕ Εργάτες Νεκροταφείου: ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40, του Ν. 4765/2021).

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για εργάτες στο δήμο Κηφισιάς - Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κηφισιάς, Εµµ. Μπενάκη 3, Τ.Κ. 14561, Κηφισιά Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού, υπόψη κας Καλογράνη Μενιδιάτη Μαρίας ή κας Γιαννακοπούλου Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132007286, 2132007189, 2132007186 και 2132007155).

Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συµµετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συµπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 04/04/2023

ΥΕ Εργατών ταφής - εκταφής
2
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram