ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για αρχαιολόγους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
Με αρχαιολόγους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Προσλήψεις για αρχαιολόγους μέσω ΑΣΕΠ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας τριών μηνών, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Προσλήψεις για αρχαιολόγους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου - Τα απαραίτητα προσόντα για την πρόσληψη

Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
- Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας
- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων)
Μόνο στην περίπτωση που δε συμμετέχουν υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν το προσόν της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, μπορούν να συμπεριληφθούν στους πίνακες κατάταξης και υποψήφιοι και με πολύ καλή γνώση ή ακόμη και καλή γνώση ξένης γλώσσας.

Προσλήψεις για αρχαιολόγους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου - Τρόπος υποβολής αιτήσεων και προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Κ. Παλαιολόγου 74, Τ.Κ.72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, απευθύνοντάς την στην υπόψιν κ. Μ. Σαπουντζή (τηλ. επικοινωνίας: 28410 22462 ), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 16/03/2023 έως 25/03/2023).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) (τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων
πρόσληψης. Τα αρχεία που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ποια εκπαιδευτική βαθμίδα αφορά

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά αποκλειστικά πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 25/03/2023

ΠΕ Αρχαιολόγων
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram