ΑΣΕΠ 8Κ/2017: Πλήρωση θέσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής
Το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε την πλήρωση 30 θέσεων κλάδου ΔΕ Γραμματέων, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης

Το  ΑΣΕΠ  γνωστοποίησε την πλήρωση  30 θέσεων κλάδου ΔΕ Γραμματέων, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2017 με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην προκήρυξη.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους στην ως άνω διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του κλάδου ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ. 

Σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα θέσεων καλούνται οι υποψήφιοι που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τους κωδικούς θέσεων 335-337 (στους οποίους πλέον προκύπτουν θέσεις πολυτέκνων/τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων/τέκνων τριτέκνων, ατόμων ΑΜΕΑ και συγγενών ΑΜΕΑ που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη) να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν την κατά περίπτωση ιδιότητα μέχρι και την 7η Αυγούστου 2017, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων της Προκήρυξης 8Κ/2017, καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη των συγκεκριμένων ιδιοτήτων δικαιολογητικά-πιστοποιητικά.

Η υποβολή των ανωτέρω γίνεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας <<Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 8Κ/2017>> μέχρι και την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. , Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της Προκήρυξης 8Κ/2017 , T.Θ. 14308 , Αθήνα Τ.Κ. 115.10.

 Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε τον πίνακα των θέσεων 

Διαβάστε επίσης:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram