ΑΣΕΠ 4Κ/2022: Αναρτήθηκαν οι πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων

Αφορά τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ΔE και ΥΕ
Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων, για την προκήρυξη 4Κ/2022 στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΣΕΠ 4Κ/2022: Ποιες εκπαιδευτικές βαθμίδες αφορούν οι πίνακες - Πότε η υποβολή ενστάσεων

Οι πίνακες αφορούν στις μόνιμες προσλήψεις των βαθμίδων ΔΕ και ΥΕ.

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από την Τρίτη 28 Μαρτίου έως την Πέμπτη 6 Απριλίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση ΑΣΕΠ για τα προσωρινά αποτελέσματα

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση, όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ:

"Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2022 (Φ.Ε.Κ. 57/11.08.2022/τ.ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, επτά (7) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών), στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, oι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από τη Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 έως και την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected]

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων".

Προσωρινά αποτελέσματα ΔΕ

Προσωρινά αποτελέσματα ΥΕ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram