Υποτροφίες για μεταπτυχιακό και διδακτορικό

Ειδήσεις
Υποτροφίες για μεταπτυχιακό και διδακτορικό
Χορηγίες από το Ίδρυμα Φανουράκη
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
21/04/2018 | 07:15

Το Ίδρυμα Φανουράκη, προκηρύσσει πέντε υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη.

Οι υποτροφίες, αφορούν σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση:

  • Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων
  • Διδακτορικών Διπλωμάτων
  • Μεταδιδακτορικών ή άλλων Ερευνητικών Tίτλων

Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αίτησης υποτροφίας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (εδώ) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 8/05/2018 (16.00 μ.μ).

Σημαντικά:

  1. Απορρίπτεται αυτομάτως χωρίς ειδοποίηση του υποψηφίου η αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά
  2. Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα πλήρως συμπληρωμένη (χωρίς καμμία παράλειψη), και να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στον Κανονισμό Υποτροφιών
  3.  Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλές φωτοτυπίες, μεγέθους Α4, σκαναρισμένα το καθένα ξεχωριστά και μόνον σε μορφή jpeg ή pdf για τη φωτογραφία και pdf για τα υπόλοιπα με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε συνημμένου αρχείου το 1MB και δεν επιστρέφονται
  4. Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και που ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν θεωρημένο από δημόσια αρχή το γνήσιο της υπογραφής του
  5. Aιτήσεις ή δικαιολογητικά που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτά. Δεν γίνονται ομοίως δεκτά οποιασδήποτε μορφής δικαιολογητικά τα οποία δεν ζητούνται στην προκήρυξη
  6. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αποδοχή της

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 210-7249940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00 και στο email: info@fanourakisfoundation.org

Σχετικά Άρθρα