Υποτροφίες από το Πολυτεχνείο

Ειδήσεις
Υποτροφίες από το Πολυτεχνείο
Ολόκληρη η προκήρυξη
Βιβλιοθήκη με βιβλία και επίσημους φακέλους
03/05/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, χορηγεί υποτροφίες.

Τίτλος Έργου: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός καινοτόμου τρισδιάστατου εκτυπωτή κτηρίων και υποδομών (3BUILD)»

Προσόντα:

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
  • Μελετητική εμπειρία σε έργα υποδομής
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σύνταξη, επαλήθευση προγραμμάτων Η/Υ
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
  • Γνώση Γερμανικών

Διακιολογητικά:

  1. Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης 
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  4. Αποδεδειγμένη εμπειρία
  5. Συστατικές επιστολές

Προθεσμία: έως Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

-κος Φούσκας Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο: +30-210-7722338

E-mail: fouskask@central.ntua.gr

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
ypotrofies.pdf
Σχετικά Άρθρα