Υποτροφίες από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ειδήσεις
Υποτροφίες από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά
στοιβαγμένα βιβλία, πτυχίο, καπέλο αποφοίτησης, υποτροφίες
31/03/2019 | 06:00

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, στο οποίο θα χορηγηθεί υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη Διεργασιών Επιφανειακής Τροποποίησης σε Βαμβακερά Νήματα/Υφάσματα για Βαφή ενός Σταδίου με Μειωμένο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα (ChromaSurf)»

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής ή Επιστήμης των Υλικών ή Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές ή Υποψήφιοι Διδάκτορες
  • Εμπειρία στο χαρακτηρισμό υλικών με φασματοσκοπικές τεχνικές
  • Εμπειρία με πολυμερικά ή πλασμονικά υλικά
  • Γνώση Αγγλικών

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση με αναφορά στο αντικείμενο της θέσης
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Προθεσμία: έως Τρίτη 9 Απριλίου 2019

Πληροφορίες:

- κα Κλεάνθη Ζαχαροπούλου

Τηλέφωνο: 2610 965278

Ε-mail: kleanthi@iceht.forth.gr

-Δρ. Γ. Βογιατζής 

E-mail: gvog@iceht.forth.gr

Σχετικά Άρθρα