Βραβεία από το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Πολυτεχνείου

Ειδήσεις
Βραβεία από το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Πολυτεχνείου
Οι καταληκτικές ημερομηνίες για αιτήσεις διαφέρουν
Πάνος Μπάρας
22/03/2018 | 07:21

Το Ίδρυµα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών µε απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου ανακοίνωσε τα ακόλουθα βραβεία:

Σχετικά Άρθρα