Νέες υποτροφίες από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδήσεις
Νέες υποτροφίες από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας
Ανοιχτό βιβλίο και καπέλο αποφοίτησης
01/03/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες.

Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη συνδυασμένης χημικής και βιολογικής διεργασίας για την υπερ-αποθείωση πετρελαϊκών προϊόντων»

Προσόντα:

  • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Βιολόγου
  • Γνώση στην τεχνολογία ζυμώσεων με χρήση καθαρών καλλιεργειών
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
  • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών
  • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  4. Συστατικές επιστολές
  5. Αντίγραφα προϋπηρεσίας

Προθεσμία: έως Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες: 

- κύριος Δημήτρης Κέκος

Τηλέφωνο: 210-7723205 (ώρες 10:00 – 15:00)

E-mail: kekos@chemeng.ntua.gr

Σχετικά Άρθρα