Νέες χορηγίες από το Παν/μιο Θεσσαλίας

Ειδήσεις
Νέες χορηγίες από το Παν/μιο Θεσσαλίας
Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
φοιτητές, σπουδαστές,
19/06/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χορηγεί υποτροφίες.

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης: 

Απαιτούμενα προσόντα

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  2. Διδακτορικό με αντικείμενο έρευνας την άσκηση σε κλινικούς πληθυσμούς με διαταραχές ψυχικής υγείας
  3. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Πιστοποιητικά

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
  • Αποδεικτικά εμπειρίας

Προθεσμία: έως 1 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
prokiryxi.pdf
Σχετικά Άρθρα