Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής: 3 νέες υποτροφίες

Ειδήσεις
Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής: 3 νέες υποτροφίες
Θέματα, απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες και ολόκληρες οι προκηρύξεις
Βιβλιοθήκη, φοιτήτρια διαβάζει βιβλίο
31/12/2018 | 06:00

1ο Θέμα: [2 Διδακτορικές Υποτροφίες]

Απαιτούμενα Προσόντα (Α): 

  • Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής
  • Εμπειρία στις προσομοιώσεις ατμοσφαιρικής χημικής μεταφοράς με χρήση του μοντέλου PMCAMx

Απαιτούμενα Προσόντα (Β):

  • Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής
  • Εμπειρία στη προσομοίωση ατμοσφαιρικών αερολυμάτων
  • Εμπειρία στις προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής

Προθεσμία: έως Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

2ο Θέμα: [1 Διδακτορική Υποτροφία]

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πτυχίο Χημικού
  2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στη Χημική ή Περιβαλλοντική μηχανική
  3. Εργαστηριακή εμπειρία στην περιβαλλοντική βιοτεχνολογία μέσω σχετικών εργασιών (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις)
  4. Γνώση αναλυτικών τεχνικών χαρακτηρισμού υγρών αποβλήτων και προσδιορισμός αντίστοιχων παραμέτρων
  5. Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Προθεσμία: έως Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Σχετικά Άρθρα