ΙΔΕΠ: Διδακτορικές υποτροφίες

Ειδήσεις
ΙΔΕΠ: Διδακτορικές υποτροφίες
Απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες
26/01/2019 | 06:00

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated and intelligent upgrade of carbon sources through hydrogen addition for the steel industry» - «i3upgrade», προτίθεται να χορηγήσει μία υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
  2. Εγγεγραμμένος υποψήφιος Διδάκτορας σε πρόγραμμα με αντικείμενο συναφές
  3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση με αναφορά κωδικό θέσης
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Βεβαίωση εγγραφής ως υποψήφιου διδάκτορα
  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Φωτοαντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
  • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας

Διάρκεια: 12 μήνες

Προθεσμία: έως Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:

- κα Αθηνά Μοσχοπούλου

Τηλέφωνο: 2310498112

Ε-mail: amoschopoulou@certh.gr