Χορηγίες σε πτυχιούχους Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ειδήσεις
Χορηγίες σε πτυχιούχους Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ολόκληρη η προκήρυξη
Ηλιάνα Καλούπη
12/08/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργεί νέο πρόγραμμα υποτροφιών.

Προσόντα:

  1. Πτυχίο Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  2. Μεταπτυχιακό στον Βιομηχανικό Σχεδιασμό
  3. Υποψήφιος διδάκτορας
  4. Γνώσεις στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής/Ρομπότ

Δικαιολογητικά:

  • Πρόταση υποτροφίας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αποδεικτικά εμπειρίας
  • Επιστημονικό υπόμνημα
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα πλήρους απασχόλησης, δεν λαμβάνουν άλλη πλήρη υποτροφία, καθώς και ότι σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αλλαγής των περιγραφέντων οικονομικών στοιχείων, θα ενημερώνουν τον ΕΛΚΕ

Προθεσμία: Έως 26 Αυγούστου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάστεε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
prokiryxi.pdf
Σχετικά Άρθρα