Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Νέες υποτροφίες

Ειδήσεις
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Νέες υποτροφίες
Απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες
Φοιτήτρια διαβάζει βιβλίο
13/02/2019 | 06:00

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)/Ινστιτούτο Βιολογίας Φαρμακευτικής Χημείας προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, συγκεκριμένα δύο υποψήφιους διδάκτορες με τους οποίους θα συναφθεί σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας.

Τίτλος Έργου: «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες Θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» 

Κωδικός Θέσης - ΣΘΕΝΟΣ - β18

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πτυχίο Χημικού ή Περιβαλλοντολόγου
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε συναφείς ειδικότητες
 3. Εμπειρία σε βασικές τεχνικές κυτταρικής και μοριακής βιολογίας
 4. Συνάφεια ερευνητικής εμπειρίας με το ειδικό αντικείμενο του έργου

Κωδικός Θέσης - ΣΘΕΝΟΣ - β22

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη βιοπληροφορική
 • Εμπειρία σε βασικές τεχνικές μοριακής βιολογίας 
 • Εμπειρία στη βιοπληροφορική ανάλυση γονιδωματικών δεδομένων
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένων ροών εργασίας
 • Συνάφεια ερευνητικής εμπειρίας με το ειδικό αντικείμενο του έργου

Κωδικός Θέσης - ΣΘΕΝΟΣ-β5

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Διδακτορικό στη συνθετική Οργανική ή Φαρμακευτική Χημεία
 2. Εμπειρία στην οργανική σύνθεση
 3. Εμπειρία στον χαρακτηρισμό βιοδραστικών ενώσεων
 4. Σχετική μεταδιδακτορική εμπειρία
 5. Εμπειρία στη χρήση φασματογράφων ΝΜR, μάζας και ΙR

Κωδικός Θέσης - ΣΘΕΝΟΣ-β9

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Διδακτορικό στη συνθετική Οργανική ή Φαρμακευτική Χημεία
 • Εμπειρία στην οργανική σύνθεση
 • Εμπειρία στον χαρακτηρισμό βιοδραστικών ενώσεων
 • Σχετική μεταδιδακτορική εμπειρία
 • Εμπειρία στη χρήση φασματογράφων ΝΜR, μάζας και ΙR

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας με αναφορά στον κωδικό της θέσης
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 5. Δημοσιεύσεις

Προθεσμία: έως Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:

E-mail: fotkalatzi@eie.gr

Σχετικά Άρθρα