Ακαδημία Αθηνών: 3 διδακτορικές υποτροφίες

Ειδήσεις
Ακαδημία Αθηνών: 3 διδακτορικές υποτροφίες
Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες- Ολόκληρες προκηρύξεις
Καπέλα αποφοίτησης και πτυχία, υποτροφίες
16/11/2018 | 06:00

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) χορηγεί διδακτορικές υποτροφίες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις.

1ο Θέμα: 

Τίτλος Έργου: «LUPUSCARE: Precision care in Systemic autoimmunity: an integrated multi-tissue/level approach for Systemic LUPUS Erythematosus (SLE)»

Διάρκεια: 12 μήνες

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ιατρική
 2. Νοσοκομειακή εμπειρία (καθημερινή παρακολούθηση ασθενών με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, δειγματοληψία από ασθενείς με ΣΕΛ)
 3. Εργαστηριακή εμπειρία σε επεξεργασία ανθρώπινων δειγμάτων, απομόνωση PBMCs, RNA εξαγωγή, δημιουργια cDNA, PCR, RT-qPCR για μελέτες έκφρασης γονιδίων, DNA ηλεκτροφόρηση, μαγνητική απομόνωση διαφόρων κυτταρικών τύπων από περιφερικό αίμα (MACS columns) και στην καταγραφή και οργάνωση κοορτών ασθενών με ΣΕΛ
 4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, προφορικές ανακοινώσεις

Ολόκληρη η προκήρυξη:

2ο Θέμα: 

Τίτλος Έργου: «Ανάδειξη νέων βιοδεικτών και πιθανών θεραπευτικών στόχων για την
αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα»

Διάρκεια: 3 μήνες

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Βιοχημεία
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Βιολογία ή Ιατρική
 3. Εκτεταμένη εμπειρία σε: προετοιμασία δείγματος για πρωτεωμική ανάλυση 
 4. Εμπειρία σε στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων πρωτεωμικής ανάλυσης
 5. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές αξιολόγησης
 6. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ολόκληρη η προκήρυξη:

3ο Θέμα: 

Τίτλος Έργου: "Διερεύνηση του νευροεκφυλιστικού δυναμικού του χρόνιου στρες σε ένα μοντέλο υπερέκφρασης ανθρώπινης α' συνουκλεΐνης"

Διάρκεια: 32 μήνες

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Νευροεπιστήμες
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νευροεπιστήμες 

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση:
 • Βιογραφικό σημείωμα (αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη προσόντα)
 • Αντίγραφα πτυχίων
 • Βεβαιώσεις των Φορέων
 • Στοιχεία επικοινωνίας για δύο συστατικές επιστολές

Στείλτε τα δικαιολογητικά με θέμα «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2018)» στο e-mail: jobs@bioacademy.gr 

Προθεσμία: έως Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

*Τα παραπάνω δικαιολογητικά και η προθεσμία αντιπροσωπεύει και τα τρία θέματα.

Σχετικά Άρθρα