Υποτροφίες για σπουδές στη Βιοτεχνολογία

Προγράμματα
6.000
Υποτροφίες για σπουδές στη Βιοτεχνολογία
Χορηγίες από το Ίδρυμα Ευγενίδου
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
15/06/2018 | 07:15

Την πλήρωση, χωρίς διαγωνισμό, μιας θέσης υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο τομέα της βιοτεχνολογίας σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ανακοίνωσε το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για 1 έτος και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 500 ευρώ για 12 μήνες, το οποίο θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις.

(*) Αίτηση, ΕΔΩ

Προθεσμία
09/07/18

Ποιους αφορά

  • Η υποτροφία θα χορηγηθεί στον χημικό που θα συγκεντρώσει κατά την αποφοίτησή του την μέγιστη αθροιστικά βαθμολογία στα μαθήματα: οργανική χημεία, βιολογία και φυσική για την εξειδίκευσή του στον τομέα της βιοτεχνολογίας, (ενδεικτικά αναφέρονται ως τομείς προς εξειδίκευση η Βιοργανική Χημεία, η Ενζυμική τεχνολογία και μελέτη ενζύμων με εφαρμογές στην χημεία, οι Βιομετατροπές οργανικών ενώσεων (Biotransformation), οι Μικροβιακές μετατροπές οργανικών ενώσεων (microbial transformation), η Βιοκατάλυση και γενικότερα εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην συνθετική οργανική χημεία)

Προϋποθέσεις

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς διάκριση φύλλου, μέχρι 9 Ιουλίου 2018, να υποβάλλουν προς το Ίδρυμα Ευγενίδου - Κ.Α.Δ. Αλέξανδρου Σταυρόπουλου (Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο ΤΚ 17564) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (*)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου τμήματος ΧΗΜΕΙΑΣ. Οι αιτούντες υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι χημικοί (απόφοιτοι τμήματος ΧΗΜΕΙΑΣ ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου)
  3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως από την οποία να προκύπτει και η συνολική βαθμολογία και η βαθμολογία στα μαθήματα οργανική χημεία, βιολογία και φυσική
  4. Πιστοποιητικό εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ή (διαζευκτικά) βεβαίωση αποδοχής των υποψηφίων σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβε ή λαμβάνει για τις ίδιες σπουδές υποτροφία από άλλο φορέα και ότι δεν έχει εκπέσει από υπαιτιότητά του από υποτροφία η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως. (επισυνάπτεται)
  6. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή/και Διαβατηρίου
  7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=3