Υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών

Προγράμματα
500
Υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών
Αντικείμενο έργου, απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες - Ολόκληρη προκήρυξη
Φοιτητές με ειδική ενδυμασία και καπέλο αποφοίτησης
09/11/2018 | 06:00

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), προσφέρει μεταδιδακτορικές υποτροφίες. 

Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη multiplex ELISA για την κλινική διάγνωση και πρόγνωσηασθενών με χρόνια νεφρική νόσο: αξιολόγηση και βελτιστοποίηση μεθόδου με τεχνικές φασματομετρίας μάζας»

Αντικείμενο Έργου: 

 • Μέτρηση πολλαπλών βιοδεικτών στο πλάσμα με φασματομετρία μάζας τύπου MRM
 • Επίτευξη αποτελεσματικής πρόγνωσης και διάγνωσης της χρόνιας νεφρικής νόσου

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
 2. Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη προσόντα)
 3. Αντίγραφα πτυχίων
 4. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
 5. Βεβαιώσεις των Φορέων
 6. Στοιχεία επικοινωνίας για δύο συστατικές επιστολές

*Τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλθούν στο e-mail: jobs@bioacademy.gr , με θέμα «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2018)»

Διάρκεια: 5 μήνες

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Προθεσμία
21/11/18

Ποιους αφορά

 • Κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου Βιολογίας

 

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας
 • Εκτεταμένη εμπειρία σε μεθόδους Πρωτεωμικής (Φασματομετρία Μάζας, Ταυτοποίηση Πρωτεϊνών)
 • Εκτεταμένη εμπειρία σε μεθόδους Στατιστικής και Βιοπληροφορικής ανάλυσης
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας