Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Προγράμματα
9.000
Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χορηγίες από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Μία κοπέλα με μαύρα μαλλιά (φοιτήτρια) χαμογελά και κρατά βιβλία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
27/07/2018 | 07:14

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), παρέχει υποτροφίες ύψους 9.000 ευρώ ως εξής:

 • 9 υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο μεταπτυχιακό «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»
 • 9 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες (9.000 ευρώ ανά φοιτητή), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν έρευνα σε ζητήματα της κοινωνίας των πολιτών, εθελοντισμού, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και μη κρατικών δρώντων

Καταβολή υποτροφίας και υποχρεώσεις υποτρόφων:

Η υποτροφία, για όσους επιλεγούν για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα καλύψει τα δίδακτρα, όπως αυτά ορίζονται από το ΠΕΔΙΣ, και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας και τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του ΠΕΔΙΣ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: pedis@uop.gr. Στη συνέχεια, η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης συνέρχεται κατά τις αρχές Οκτωβρίου 2018 και ακολουθείται η διαδικασία ανάδειξης των υποτρόφων.

Επικοινωνία:

Γραμματεία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τηλ. 27410 40040, http://pedis.uop.gr

Προθεσμία
30/09/18

Ποιους αφορά

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται βάσει των ανωτέρω κριτηρίων από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων, η οποία, μαζί με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο αυτών παρακολουθούν την ακαδημαϊκή πρόοδο των υποτρόφων και συμβουλεύουν σχετικά με θέματα ερευνητικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προετοιμάσουν ένα φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβουν:

 • ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα κατά τα πρότυπα του Europass, στο οποίο θα καταγράφονται οι ακαδημαϊκοί τίτλοι, η εμπειρία εθελοντισμού, η επαγγελματική σταδιοδρομία και τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.
 • ένα σύντομο κείμενο (“letter of motivation”, έως 400 λέξεις) στο οποίο θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος ή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θεωρούν ότι θα τους ωφελήσει στη σταδιοδρομία τους στον κλάδο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.
 • αποδοχή της αίτησής τους στο ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» ή της αίτησής τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από τη Συνέλευση του ΠΕΔΙΣ.
 • μία συστατική επιστολή από πρόσωπο το οποίο μπορεί να αξιολογήσει την επαγγελματική εμπειρία και την εθελοντική δράση του υποψηφίου σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
 • αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογικής δήλωσης του πρόσφατου οικονομικού έτους.

Τα έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία του υποψηφίου δεν απαιτείται να κατατεθούν με την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, αλλά θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης όταν ζητηθούν. Οι υποψηφιότητες υποβάλονται έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους ηλεκτρονικά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέρχεται την πρώτη εβδομάδα του νέου ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή τον μήνα Οκτώβριο, και αποφασίζει για την κατανομή των υποτροφιών. Όσοι επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο διαλογής των αιτήσεων, θα κληθούν να προσέλθουν σε συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Προϋποθέσεις

Οι υποτροφίες δίδονται στη βάση τεσσάρων κριτηρίων:

 • ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως τεκμηριώνονται από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών και την ακαδημαϊκή δραστηριότητα,
 • οικονομική δυσχέρεια για τη συνέχιση των σπουδών,
 • εμπειρία εθελοντισμού και
 • ηγετικές ικανότητες