Διδακτορική υποτροφία από το Παν/μιο Πατρών

Προγράμματα
830
Διδακτορική υποτροφία από το Παν/μιο Πατρών
9.960€ συνολικά, προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρη προκήρυξη
στοιβαγμένα βιβλία το ένα πάνω στο άλλο, καπέλο αποφοίτησης, πτυχίο, υποτροφίες
05/12/2018 | 14:50

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία υποτροφία για υποψήφιο διδάκτορα.

Τίτλος Έργου: «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)»

“Εφαρμογή τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Μικροβιολογίας και Βιοανάλυσης στον τομέα της Συνθετικής Βιολογίας και της μελέτης μεταβολιτών σε δείγματα βιολογικών καλλιεργειών ή βιοτεχνολογικών προϊόντων ”

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Διαβιβαστικό πρότασης
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλοι σπουδών
 • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας 

Αµοιβή υποτρόφου: 9.960 €

∆ιάρκεια: 12 µήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Προθεσμία: έως Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες: 

-κος Γεώργιος Σπυρούλιας

E-mail: [email protected]

Προθεσμία
06/12/18

Ποιους αφορά

 • Πτυχιούχους ΠΕ στον τομέα της Φαρμακευτικής
 • Πτυχιούχους ΠΕ στον τομέα της Βιολογίας
 • Πτυχιούχους ΠΕ στον τομέα της Χημείας

Προϋποθέσεις

Προσόντα: 

 1. Πτυχίο ΠΕ Φαρμακευτικής, Βιολογίας ή Χημείας 
 2. Υποψήφιος Διδάκτορας σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
 3. Εμπειρία στη χρήση αναλυτικών τεχνικών για την απομόνωση και τον εμπλουτισμό σε σταθερά ισότοπα (13C,15N, 2H) δειγμάτων βιομορίων, οργανικών ενώσεων
 4. Εμπειρία στη χρήση Βιοαντιδραστήρα-ζυμωτήρα στην ανάπτυξη κυτταρικών καλλιεργειών
 5. Εμπειρία στην εφαρμογή Φασματοσκοπίας NMR βιομορίων και οργανικών ενώσεων
 6. Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 7. Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα